Taylor Swift-jd3v51Anna Kendrick-eN6akM7EEiza Gonzalez-jav51Emma Roberts-m34v51Evangeline Lilly-my69v51katherine-mcnamra-0v061Kristen Bell-5u3v51Mandy Moore-cxXI59_21sgYMelissa Benoist-6h9v51Natalie Portman-6wliv51